Το Καταστατικό της ΕΔΟΝ

Το Καταστατικό της ΕΔΟΝ εγκρίθηκε από το Ιδρυτικό Συνέδριο της ΕΔΟΝ (12 Απρίλη 1959).

Τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε στο 3ο Παγκύπριο Συνέδριο της Οργάνωσης (2-3 Μάρτη 1963),

στο 5ο Συνέδριο (10-11 Μάη 1969),

στο 9ο Συνέδριο (24-26 Φλεβάρη 1984),

στο 10ο Συνέδριο (24-26 Μάρτη 1989),

στο 11ο Συνέδριο (27-29 Νοέμβρη 1992),

στο 13ο Συνέδριο (5-7 Γενάρη 2001) και

στο 16ο Συνέδριο (2-4 Γενάρη 2010).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Επωνυμία, Χαρακτήρας και Σκοποί

 

ΑΡΘΡΟ 1

Η επωνυμία της Οργάνωσης είναι Ενιαία Δημοκρατική Οργάνωση Νεολαίας, που θα αναφέρεται με τα αρχικά των πιο πάνω λέξεων σαν ΕΔΟΝ.

ΑΡΘΡΟ 2

Η ΕΔΟΝ είναι αυτοτελής πρωτοπόρα δημοκρατική μαζική πολιτική και πολιτιστική οργάνωση της νεολαίας, συνεχιστής και κληρονόμος των αγωνιστικών παραδόσεων της ΑΟΝ.

Η ΕΔΟΝ αποτελεί συστατικό μέρος του πλατιού Λαϊκού Κινήματος της Κύπρου και διατηρεί στενές σχέσεις μ΄ αυτό.

ΑΡΘΡΟ 3

Η Οργάνωση καθορίζει επίσημο έμβλημα και σφραγίδα το περιεχόμενο των οποίων ανταποκρίνεται στους σκοπούς και τους αγώνες της ΕΔΟΝ. Το έμβλημα και η σφραγίδα της ΕΔΟΝ μπορούν να τροποποιηθούν ή να αντικατασταθούν μόνο με απόφαση Συνεδρίου της Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 4

Η ΕΔΟΝ οργανώνει στις γραμμές της νέες και νέους, εργαζόμενους, μαθητές, φοιτητές - γενικά ολόκληρη τη νεολαία της Κύπρου, ανεξάρτητα από την κοινότητα στην οποία ανήκουν, που θέλουν να αγωνιστούν για:

α) Την εξασφάλιση στη νεολαία ενός πραγματικά ελεύθερου και ευτυχισμένου μέλλοντος χωρίς οικονομική εκμετάλλευση και κοινωνική καταπίεση.

β) Τη δημιουργία μιας Κύπρου ανεξάρτητης, κυρίαρχης, εδαφικά ακέραιης, ομόσπονδης, αδέσμευτης και αποστρατικοποιημένης, απαλλαγμένης από ξένους στρατούς και ξένες βάσεις, στα πλαίσια της οποίας θα συνεργάζονται και θα ζουν ειρηνικά και αδελφωμένα όλοι οι κάτοικοι της, ανεξάρτητα από εθνική καταγωγή, θρησκεία ή γλώσσα.

γ) Τη διαπαιδαγώγηση της νεολαίας με τα ιδανικά της αριστεράς και του σοσιαλισμού - τα ιδανικά της ειρήνης, της δημοκρατίας, της κοινωνικής προόδου, της κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας, του ανθρωπισμού και του διεθνισμού.

δ) Την επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει η νεολαία στη δουλειά, στη μόρφωση, στον ελεύθερο χρόνο.

Για την προώθηση των πιο πάνω σκοπών η ΕΔΟΝ επιδιώκει την ενότητα δράσης της νεολαίας του νησιού και προάγει την προσέγγιση, τη φιλία και τη συνεργασία μεταξύ της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής νεολαίας.

Πιστή στις αρχές της διεθνιστικής αλληλεγγύης, η ΕΔΟΝ αναπτύσσει σχέσεις με δημοκρατικές οργανώσεις νεολαίας όλου του κόσμου και συμβάλλει στην ανάπτυξη της ενότητας της παγκόσμιας δημοκρατικής νεολαίας στην πάλη ενάντια στον ιμπεριαλισμό, για την επικράτηση της ειρήνης, της λευτεριάς και της κοινωνικής προόδου.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μέλη, Υποχρεώσεις, Δικαιώματα

 

ΑΡΘΡΟ 5

Μέλος της ΕΔΟΝ μπορεί να γίνει κάθε νέος και νέα ηλικίας 14 μέχρι 33 χρόνων που συμφωνά με τις βασικές αρχές και το καταστατικό της ΕΔΟΝ και παίρνει την ταυτότητα της Οργάνωσης. Αποκλείονται μόνο εκείνοι που αντιτίθενται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της καθώς και εκείνοι που με τη συμπεριφορά τους εκθέτουν την ΕΔΟΝ.

ΑΡΘΡΟ 6

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραμείνουν στην Οργάνωση μέλη που έχουν περάσει το 33ο έτος της ηλικίας τους εφ΄ όσον, κατά την κρίση των καθοδηγητικών σωμάτων της ΕΔΟΝ, θεωρείται απαραίτητο τα μέλη αυτά να διατηρούν τις καθοδηγητικές τους θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 7

Το μέλος της ΕΔΟΝ έχει υποχρέωση:

α) Να πληρώνει συνδρομή προς την Οργάνωση.

β) Να προσφέρει, στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις υπηρεσίες του για την εκπλήρωση των σκοπών και επιδιώξεων της Οργάνωσης και την οργανωτική της ανάπτυξη, να συμμετέχει στις συνελεύσεις της Τοπικής του Οργάνωσης και με τη συμπεριφορά του να αποτελεί υπόδειγμα δημοκρατικού νέου.

γ) Να υπερασπίζεται τα ιδανικά και την πολιτικό - ιδεολογική γραμμή της ΕΔΟΝ.

ΑΡΘΡΟ 8

Το μέλος της ΕΔΟΝ έχει δικαίωμα:

α) Να παίρνει ελεύθερα μέρος στη συζήτηση για όλα τα ζητήματα που τίθενται μπροστά στην Οργάνωση καθώς και στη λήψη αποφάσεων.

β) Να παίρνει μέρος στην εκλογή των καθοδηγητικών σωμάτων και να εκλέγεται σ΄ αυτά.

γ) Να παίρνει μέρος στις πολιτικές, μορφωτικές, πολιτιστικές, αθλητικές, εκδρομικές και άλλες δραστηριότητες της Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 9

Το μέλος της ΕΔΟΝ που παραβιάζει το καταστατικό και τις αποφάσεις ή προσβάλλει το κύρος της Οργάνωσης, υπόκειται σε κυρώσεις. Αποφάσεις για κυρώσεις παίρνονται με τη μεγαλύτερη προσοχή και συναγωνιστική φροντίδα, με στόχο πάντα την προστασία της Οργάνωσης και τη διαπαιδαγώγηση των μελών της. Κυρώσεις μπορούν να επιβληθούν με απόφαση του άμεσα επηρεαζόμενου ή του αμέσως ανώτερου καθοδηγητικού σώματος. Το μέλος στο οποίο επιβλήθηκαν κυρώσεις μπορεί να εφεσιβάλει την απόφαση στα ανώτερα σώματα, μέχρι και το Κεντρικό Συμβούλιο που μπορούν να εφεσιβάλουν την απόφαση και στο Συνέδριο της ΕΔΟΝ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

Οργανωτικές αρχές και συγκρότηση

 

ΑΡΘΡΟ 10

Η ΕΔΟΝ είναι συγκροτημένη και λειτουργεί στη βάση δημοκρατικών αρχών όπως αναφέρονται πιο κάτω:

α) Τα μέλη της ΕΔΟΝ εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους και συμμετέχουν δραστήρια στον καθορισμό της πολιτικής της Οργάνωσης, στη λήψη και την εφαρμογή των αποφάσεων.

β) Όλα τα καθοδηγητικά σώματα από την Τοπική Επιτροπή μέχρι το Κεντρικό Συμβούλιο είναι αιρετά, εκλέγονται με τη δραστήρια συμμετοχή των μελών της Οργάνωσης και λογοδοτούν στα σώματα που τα ανάδειξαν.

γ) Η κριτική και η αυτοκριτική είναι συστατικό στοιχείο της δουλειάς της Οργάνωσης και στοχεύει στον έλεγχο και στην ανάπτυξη της, στη διόρθωση τυχόν λαθών, στη διαπαιδαγώγηση των μελών και των στελεχών, στη διαφύλαξη των δημοκρατικών αρχών και της συλλογικότητας. Η κριτική και αυτοκριτική γίνεται εποικοδομητικά, πάντα μέσα στα σώματα της ΕΔΟΝ με μοναδικό σκοπό το όφελος της οργάνωσης.

δ) Συστατικό στοιχείο της οργανωτικής λειτουργίας της ΕΔΟΝ είναι η συλλογική καθοδήγηση που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη ορθών αποφάσεων, για την εφαρμογή τους στην πράξη, καθώς και τη σωστή διαπαιδαγώγηση και την ανάπτυξη της δραστηριότητας και της πρωτοβουλίας των μελών και των στελεχών της Οργάνωσης.

ε) Οι αποφάσεις παίρνονται κατά πλειοψηφία και είναι δεσμευτικές για όλους ανεξάρτητα από την άποψη τους πριν τη λήψη της απόφασης. Οι αποφάσεις των ανώτερων καθοδηγητικών είναι δεσμευτικές για τα κατώτερα σώματα.

ΑΡΘΡΟ 11

Η ΕΔΟΝ είναι παγκύπρια οργάνωση με κεντρική, επαρχιακή και τοπική οργανωτική συγκρότηση.

Ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της ΕΔΟΝ είναι το Παγκύπριο Συνέδριο που εκλέγει το Κεντρικό Συμβούλιο (Κ.Σ) της Οργάνωσης.

Ανώτατο καθοδηγητικό όργανο της Επαρχιακής Οργάνωσης είναι η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη που εκλέγει το Επαρχιακό Συμβούλιο (Ε.Σ) της Οργάνωσης.

Καθοδηγητικό όργανο της Τοπικής Οργάνωσης είναι η Γενική Συνέλευση των μελών που εκλέγει την Τοπική Επιτροπή (Τ.Ε) της ΕΔΟΝ.

ΑΡΘΡΟ 12

Η εκλογή όλων των καθοδηγητικών σωμάτων γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Εκλεγμένοι θεωρούνται εκείνοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους κατά σειράν επιτυχίας.

Ο καταμερισμός του ψηφοδελτίου γίνεται με αλφαβητική σειρά στη βάση του επωνύμου του υποψηφίου. Έγκυρο ψηφοδέλτιο θεωρείται εκείνο στο οποίο έχει ψηφιστεί το 50% 100% του συνολικού αριθμού των μελών του σώματος.

Στην περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων είναι ίσος με τον αριθμό των κενών θέσεων, τότε δε γίνεται ψηφοφορία. Εξαίρεση αποτελεί η διαδικασία εκλογής σε συγκεκριμένα πόστα (Γ.Γ., Κ.Ο.Γ., Ε.Γ.), για τα οποία ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει περισσότερες από τις μισές ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 13

Τα εκλεγμένα καθοδηγητικά σώματα έχουν δικαίωμα αναπλήρωσης κενωθείσων θέσεων σε αυτά, με εκλογή νέων μελών στο αντίστοιχο σώμα με πλήρη δικαιώματα. Ο αριθμός των αναπληρούντων μελών δεν μπορεί να ξεπερνά το 1/3 των εκλεγμένων μελών του Κεντρικού Συμβουλίου και τα 2/5 των εκλεγμένων μελών του Επαρχιακού Συμβουλίου.

Υποψηφιότητες για προσλήψεις στο Κ.Σ. υποβάλλονται από τα αμέσως κατώτερα σώματα (Εκτελεστικό Συμβούλιο και Επαρχιακά Συμβούλια).

ΑΡΘΡΟ 14

Ο αριθμός των μελών των διαφόρων σωμάτων καθορίζεται από τα αντίστοιχα όργανα ύστερα από εισήγηση των διαφόρων καθοδηγητικών σωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 15

Στα πλαίσια της ΕΔΟΝ λειτουργεί μαθητικό τμήμα που αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα στα σχολεία με στόχο τη συσπείρωση πλατιά των μαθητών στη δράση για διεκδίκηση ίσων δυνατοτήτων μόρφωσης, για συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για σύγχρονη και δημοκρατική παιδεία.

ΑΡΘΡΟ 16

Στα πλαίσια της ΕΔΟΝ λειτουργεί μαθητικό τμήμα που αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα στα σχολεία με στόχο τη συσπείρωση πλατιά των μαθητών στη δράση για διεκδίκηση ίσων δυνατοτήτων μόρφωσης, για συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για σύγχρονη και δημοκρατική παιδεία.

Το μαθητικό τμήμα αναπτύσσει ακόμα μορφωτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική και άλλη δραστηριότητα ανάμεσα στους μαθητές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.

ΑΡΘΡΟ 17

Στα πλαίσια της ΕΔΟΝ λειτουργεί φοιτητικό τμήμα που έχει καθεστώς επαρχιακής οργάνωσης και που αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα στα Πανεπιστήμια και τις ανώτερες σχολές στην Κύπρο και στο εξωτερικό με στόχο τη συσπείρωση πλατιά των φοιτητών στη δράση για διεκδίκηση ίσων δυνατοτήτων μόρφωσης, για συμμετοχή στα κέντρα λήψης αποφάσεων, για σύγχρονη και δημοκρατική παιδεία.

Το φοιτητικό τμήμα διατηρεί την επαφή της Οργάνωσης με τους φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό.

ΑΡΘΡΟ 18

Στα πλαίσια της ΕΔΟΝ λειτουργεί τμήμα νέων εργαζομένων που αναπτύσσει ιδιαίτερη δραστηριότητα στις πόλεις, στις συνοικίες και όπου υπάρχουν νέοι εργαζόμενοι με στόχο την συσπείρωση και οργάνωση των νέων εργαζομένων στη δράση για διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Το τμήμα νέων εργαζομένων αναπτύσσει ακόμα μορφωτική, πολιτιστική και άλλη δραστηριότητα ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα τους.

ΑΡΘΡΟ 19

Τα καθοδηγητικά σώματα βοηθούνται στη μελέτη διαφόρων ζητημάτων και προβλημάτων και στη δουλειά για την πρακτική εφαρμογή των αποφάσεων, από βοηθητικά γραφεία που δημιουργούνται στο πλάι τους.

Τα γραφεία αυτά δεν είναι καθοδηγητικά σώματα και λειτουργούν με την ευθύνη των καθοδηγητικών σωμάτων.


Α. Ανώτερα Όργανα

ΑΡΘΡΟ 19

Ανώτατο όργανο της ΕΔΟΝ είναι το Παγκύπριο Συνέδριο που συγκαλείται από το Κεντρικό Συμβούλιο της Οργάνωσης κάθε 3 χρόνια.

Έκτακτο Συνέδριο μπορεί να συγκληθεί από το Κ.Σ. της Οργάνωσης καθώς και όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών μέσω των Οργανώσεων τους.

Η ημερήσια διάταξη γνωστοποιείται τουλάχιστο 2 μήνες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία του Συνεδρίου.

Η αναλογία αντιπροσώπευσης καθορίζεται από το Κεντρικό Συμβούλιο και η εκλογή αντιπροσώπων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τ.Ο. με μυστική ψηφοφορία. Εκλεγμένοι θεωρούνται εκείνοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους, κατά σειράν επιτυχίας. Όλες οι Τ.Ο. έχουν δικαίωμα να αντιπροσωπευθούν στο Συνέδριο.

Η υποβολή υποψηφίων για το Κ.Σ. γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τ.Ο. της ΕΔΟΝ με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες είναι έγκυρες όταν εξασφαλίσουν περισσότερες από τις μισές έγκυρες ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 20

α) Το Συνέδριο της ΕΔΟΝ συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης του Κ.Σ. καθώς και την οικονομική έκθεση.

β) Τροποποιεί, αν παρίσταται ανάγκη, το Καταστατικό της Οργάνωσης.

γ) Παίρνει αποφάσεις και δίνει γενική κατεύθυνση για την όλη δραστηριότητα της Οργάνωσης.

δ) Καθορίζει τον αριθμό των μελών του Κ.Σ.

ε) Εκλέγει το Κ.Σ. που καθοδηγεί την Οργάνωση, με βάση τις αποφάσεις του Συνεδρίου, μέχρι το επόμενο Συνέδριο.

στ) Οι αποφάσεις του Συνεδρίου και του Κεντρικού Συμβουλίου είναι δεσμευτικές για όλα τα σώματα και οργανισμούς της ΕΔΟΝ.

ΑΡΘΡΟ 21

Το Κ.Σ. συνέρχεται σε τακτική ολομέλεια κάθε 4 μήνες και έκτακτα, όταν θεωρηθεί αναγκαίο από το Εκτελεστικό Συμβούλιο ή την Κεντρική Γραμματεία ή όταν το ζητήσει γραπτώς το 1/3 των μελών του σώματος.

Το Κ.Σ. σε σοβαρές περιπτώσεις έχει δικαίωμα να συγκαλεί Παγκύπριες Συνδιασκέψεις στελεχών για μελέτη ορισμένων ζητημάτων και λήψη αποφάσεων.

Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ καταρτίζεται στην πρώτη του συνεδρία σε σώμα ως εξής:

α) Το Κ.Σ. καθορίζει τον αριθμό των μελών της Κεντρικής Γραμματείας και εκλέγει, ανάμεσα από τα μέλη του, το Γενικό Γραμματέα, τον Κεντρικό Οργανωτικό Γραμματέα και τα υπόλοιπα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας. Τα μέλη της Κεντρικής Γραμματείας αυτοδίκαια αποτελούν και μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου.

β) Το Κ.Σ. εκλέγει ανάμεσα από τα μέλη του τα υπόλοιπα μέλη του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ. καθορίζεται από το Κ.Σ. δεν μπορεί όμως να ξεπερνά το 1/3 των μελών του Κ.Σ.

ΑΡΘΡΟ 22

Το Κ.Σ. καθοδηγεί την ΕΔΟΝ στο διάστημα μεταξύ των συνεδρίων με βάση το καταστατικό και τις συνεδριακές αποφάσεις, φροντίζει για την εφαρμογή των αποφάσεων του συνεδρίου και αντιμετωπίζει νέα ζητήματα που προκύπτουν στο πνεύμα αυτών των αποφάσεων.

Εκπροσωπεί την Οργάνωση στις σχέσεις της με διάφορες αρχές και άλλες οργανώσεις στην Κύπρο, με οργανώσεις άλλων χωρών και με διεθνείς οργανισμούς.

ΑΡΘΡΟ 23

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο καθοδηγεί τη δράση της ΕΔΟΝ στο διάστημα μεταξύ των συνόδων του Κ.Σ., φέρει την ευθύνη για την εφαρμογή των αποφάσεων του Κ.Σ. από τη μια συνεδρία μέχρι την άλλη, επεξεργάζεται εισηγήσεις πάνω σε διάφορα θέματα που θα το απασχολήσουν και λογοδοτεί σ΄ αυτό για τη δράση της Οργάνωσης.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο φέρει την ευθύνη για τα οικονομικά και την περιουσία της ΕΔΟΝ.

Το Εκτελεστικό Συμβούλιο συνέρχεται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν κληθεί από την Κ. Γραμματεία ή όταν ζητήσει τούτο το 1/3 των μελών του.

ΑΡΘΡΟ 24

Η Κεντρική Γραμματεία της ΕΔΟΝ συνέρχεται τακτικά κάθε βδομάδα ή έκτακτα όταν παρίσταται ανάγκη, παρακολουθεί δε την καθημερινή δράση της Οργάνωσης.

Η Κεντρική Γραμματεία είναι εκτελεστικό σώμα και μεριμνά για την προώθηση των αποφάσεων του Κεντρικού και του Εκτελεστικού Συμβουλίου. Προετοιμάζει τις συνεδρίες του Εκτελεστικού Συμβουλίου και παρακολουθεί όλα τα Κεντρικά Γραφεία της ΕΔΟΝ. Χειρίζεται τα οικονομικά της Οργάνωσης και τις καθημερινές σχέσεις της με τις διάφορες αρχές και άλλες οργανώσεις καθώς και με τις διεθνείς οργανώσεις. Λογοδοτεί στα ανώτερα καθοδηγητικά σώματα.


Β. Επαρχιακά όργανα

ΑΡΘΡΟ 25

Ανώτατο όργανο της Επαρχιακής Οργάνωσης της ΕΔΟΝ είναι η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη η οποία εκλέγει το Επαρχιακό Συμβούλιο.

Το Ε. Συμβούλιο είναι το ανώτερο σώμα σε μια επαρχία από τη μια Συνδιάσκεψη ως την άλλη και καθοδηγεί την Επαρχιακή Οργάνωση με βάση τις αποφάσεις των ανώτερων καθοδηγητικών σωμάτων.

ΑΡΘΡΟ 26

Τακτική Συνδιάσκεψη της Επαρχιακής Οργάνωσης συγκαλείται κάθε 3 χρόνια από το Ε.Σ. και έκτακτα:

α) Όταν αποφασίσει το Κ.Σ. της Οργάνωσης

β) Όταν αποφασίσει το Ε.Σ.

γ) Όταν το ζητήσουν μέσω των οργανώσεων τους το 1/3 των μελών της Επαρχιακής Οργάνωσης.

Νοείται ότι η Τακτική Συνδιάσκεψη του Φοιτητικού Τμήματος συγκαλείται κάθε χρόνο.

Η αναλογία αντιπροσώπευσης καθορίζεται από το Επαρχιακό Συμβούλιο σε συνεργασία με το Κεντρικό Συμβούλιο και η εκλογή αντιπροσώπων γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τ.Ο. με μυστική ψηφοφορία. Εκλεγμένοι θεωρούνται εκείνοι που συγκεντρώνουν τις περισσότερες ψήφους κατά σειράν επιτυχίας.

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Επαρχιακό Συμβούλιο γίνεται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τ.Ο. της ΕΔΟΝ, με μυστική ψηφοφορία. Οι υποψηφιότητες ισχύουν όταν εξασφαλίσουν περισσότερες από τις μισές έγκυρες ψήφους.

ΑΡΘΡΟ 27

Η Επαρχιακή Συνδιάσκεψη συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης του Ε.Σ. καθώς και την οικονομική έκθεση, συζητά τα ειδικά προβλήματα της Επαρχιακής Οργάνωσης και εκλέγει το Ε.Σ.

Ο αριθμός των μελών του Ε.Σ. καθορίζεται από την Επαρχιακή Συνδιάσκεψη με εισήγηση του Ε.Σ. σε συνεργασία με το Κ.Σ. αλλά δεν υπερβαίνει σε καμιά περίπτωση τον αριθμό των μελών του Κ.Σ.

Το Ε.Σ. εκλέγει Επαρχιακή Γραμματεία και Επαρχιακό Γραμματέα. Ο αριθμός των μελών της Ε. Γραμματείας καθορίζεται από το Ε.Σ.

Οι ολομέλειες των Ε.Σ. συνέρχονται κάθε 3 μήνες και οι Επαρχιακές Γραμματείες μια φορά τη βδομάδα ή όποτε θεωρηθεί αναγκαίο. Έκτακτες συνεδρίες του Ε.Σ. συγκαλούνται όταν κριθεί αναγκαίο από τις Επαρχιακές Γραμματείες, όταν ζητηθεί από ανώτερο καθοδηγητικό σώμα ή όταν ζητήσει τούτο το 1/3 των μελών του Ε.Σ.

ΑΡΘΡΟ 28

Η ΕΔΟΝ επιδιώκει τη δραστηριοποίηση των Τ.Ο. σε περιφερειακή βάση με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, το συντονισμό και την από κοινού κινητοποίηση για ζητήματα που επηρεάζουν ολόκληρη την περιφέρεια.

Για προώθηση των στόχων τούτων, συστήνονται Περιφερειακές Επιτροπές στις οποίες μετέχουν απαραίτητα οι Τοπικοί Γραμματείς όλων των Τ.Ο. της περιφέρειας και οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Για συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε εξειδικευμένα θέματα, συγκαλούνται Περιφερειακές Συνδιασκέψεις ακολουθώντας τη διαδικασία που προνοείται για σύγκληση Επαρχιακών Συνδιασκέψεων.


Γ. Τοπικά Όργανα

ΑΡΘΡΟ 29

Ο θεμελιώδης οργανωτικός πυρήνας της ΕΔΟΝ είναι η Τοπική Οργάνωση που συγκροτείται παντού όπου υπάρχουν προϋποθέσεις: στα χωριά, στις συνοικίες, στα σχολεία, στα σπουδαστικά κέντρα, στους τόπους δουλειάς.

Καθοδηγητικό όργανο σε μια Τοπική Οργάνωση είναι η Ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών που εκλέγει την Τοπική Επιτροπή (Τ.Ε.). Η Τ.Ε. εκλέγει το Γραμματέα της Τοπικής Οργάνωσης. Η ετήσια Γενική Συνέλευση συζητά και επικυρώνει την έκθεση δράσης της Τ.Ε. δίνει κατευθύνσεις για τη δουλειά της Τοπικής Οργάνωσης σα πλαίσια των τοπικών συνθηκών και του γενικού προγράμματος δράσης των ανώτερων σωμάτων.

Η Τ.Ε. καλεί συνελεύσεις των μελών σε τακτά χρονικά διαστήματα για την προώθηση των καθηκόντων και την υλοποίηση του προγράμματος δράσης της Τ.Ο.

Έκτακτη Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται όταν ζητηθεί από ανώτερο καθοδηγητικό σώμα, όταν αποφασίσει η Τ.Ε. ή όταν ζητηθεί από το 1/3 των μελών της Τοπικής Οργάνωσης.

ΑΡΘΡΟ 30

Οι Τ.Ο. συνδέουν άμεσα την ΕΔΟΝ με τις μάζες της νεολαίας και αγωνίζονται για την εφαρμογή της γραμμής της ΕΔΟΝ στο χώρο τους.

α) Μελετούν και προβάλλουν τα γενικά αλλά και ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η νεολαία στο χώρο τους. Μεταφέρουν στη νεολαία τις θέσεις και προτάσεις της ΕΔΟΝ και πρωτοστατούν στους αγώνες για λύση των προβλημάτων αυτών επιδιώκοντας ταυτόχρονα την όσο το δυνατόν πιο πλατιά συμμετοχή της νεολαίας. Συνδέουν αυτούς τους αγώνες με την πάλη του λαού μας για λευτεριά, ανεξαρτησία και κοινωνική δικαιοσύνη.

β) Αναπτύσσουν τέτοια δραστηριότητα πολιτιστική, αθλητική, ψυχαγωγική και άλλη που να δημιουργεί προϋποθέσεις για δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου της νεολαίας στο χώρο τους και ανέβασμα του πολιτιστικού επιπέδου της.

γ) Διαφωτίζουν τη νεολαία στο χώρο τους για τις θέσεις και τις προτάσεις της ΕΔΟΝ και προβάλλουν τα ιδανικά της αριστεράς και του σοσιαλισμού.

δ) Συνδέουν νέους και νέες με την Οργάνωση, διαδίδουν τα έντυπα της ΕΔΟΝ, συγκεντρώνουν τις οικονομικές ενισχύσεις και γενικά υλοποιούν τα πρόγραμμα δράσης της Οργάνωσης

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Η ΕΔΟΝ και το παιδικό κίνημα

 

ΑΡΘΡΟ 31

Η ΕΔΟΝ νοιάζεται και ασχολείται με τα προβλήματα των παιδιών στη ζωή, τη μόρφωση και την ψυχαγωγία.

Η ΕΔΟΝ δουλεύει για τη δημιουργία και την ανάπτυξη του Κινήματος ΕΔΟΝόπουλλων, στις γραμμές του οποίου μπορούν να οργανώνονται παιδιά ηλικίας 6 14 χρόνων.

Στόχοι της δραστηριότητας του Κινήματος των ΕΔΟΝόπουλλων είναι η διαπαιδαγώγηση των παιδιών με τα ιδανικά της δημοκρατίας και του πατριωτισμού, η γνωριμία τους με τη δράση της ΕΔΟΝ και του λαϊκού κινήματος, η καλλιέργεια αισθήματος αλληλεγγύης με τους λαούς όλου του κόσμου και η ανάπτυξη των ικανοτήτων και της προσωπικότητας τους σε πνεύμα συλλογικότητας.

Ο τρόπος λειτουργίας και οι κανονισμοί που διέπουν τις δραστηριότητες του καθορίζονται από το Κ.Σ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Οικονομικοί πόροι

 

ΑΡΘΡΟ 32

Οι οικονομικοί πόροι της ΕΔΟΝ προέρχονται από τη συνδρομή των μελών, από εισφορές, εράνους, εκδηλώσεις κλπ. Το ύψος της συνδρομής καθορίζεται από το Κ.Σ. της Οργάνωσης.

Τα οικονομικά της ΕΔΟΝ χρησιμοποιούνται για την προώθηση των σκοπών και επιδιώξεων της Οργάνωσης με βάση τις αποφάσεις των καθοδηγητικών σωμάτων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Διεθνείς Σχέσεις

 

ΑΡΘΡΟ 33

Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ επιδιώκει να έχει επαφές και σχέσεις με Οργανώσεις νεολαίας του εξωτερικού μπορεί δε να είναι μέλος σ΄ οποιοδήποτε διεθνές σώμα που οι σκοποί και οι επιδιώξεις του συμπίπτουν με εκείνους της ΕΔΟΝ.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

 

ΑΡΘΡΟ 34

Το Κ.Σ. της ΕΔΟΝ αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που δεν προνοεί το καταστατικό με βάση τις γενικές αρχές που διέπουν την Οργάνωση.

© 2024 EDON. All Rights Reserved.